علمي وآموزشي وفرهنگي واجتماعي

شرح وظایف معاون اجرایی:شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی واسلامی تحت نظارت مدیرعهده داروظایف ذیل می باشد:

۱- همکاری وتعامل با مدیر وسایرمعاونین درفراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری ومشارکت کارکنان ،دانش آموزان واولیای آنها وبا بهرهگیری ازامکانات وظرفیتهای داخل وخارج ازمدرسه.

۲- ایجادمحیطی آموزنده وپرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوتهای فردی آنها.

۳- همکاری درایجادهماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح وبه موقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی براساس ضوابط ومقررات.

۴- همکاری درجهت حسن انجام فعالیتها ووظایف کارکنان مدرسه وارزشیابی مستمر ازعملکردآنها براساس ضوابط،همچنین شناسایی کارکنان کوشا،ساعی،فعال وشایسته با همکاری سایر کارکنان ومعرفی به مدیر به منظور تشویق وتقدیر ازآنها.

۵- همکاری وبرنامه ریزی،نظارت واجرای فعالیتهای عمومی وفراگیرنظیرمراسم آغازین،مناسبتها،ایام الله،نمازجماعت،فعالیتهای قرآنی وگروهی ومسابقات فرهنگی،هنری وورزشی،بازدیدواردوهای آموزشی وپرورشی.

۶- توسعه مهارتهای حرفه ای خودوشرکت دردوره های مربوط،گردهمایی ها،جشنواره هاوجلسات مرتبط مطابق ضوابط ومقررات.

۷- همکاری درتهیه،تنظیم واجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وامتحانات واستخراج نتایج آن واطلاع رسانی به موقع به اولیاء ودانش آموزان جهت ارائه به مدیر.

۸ تجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،تربیتی وانضباطی ونیز حضوروغیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان ومعلمان واطلاع رسانی به موقع به اولیاء ودانش آموزان.

۹- همکاری درایجادزمینه برای بهبودوضعیت دانش آموزانی که دچارافت تحصیلی،ناهنجاری های رفتاری-اخلاقی،نارسای های جسمانی ومشکلات خانوادگی می باشند،باحفظ اصل رازداری ودرصورت لزوم معرفی آنها به مدیرجهت اقدامات مقتضی.

۱۰- مراقبت ورسیدگی به حضوروغیاب کارکنان اداری وآموزشی واتخاذتدبیرلازم برای انجام وظایف آنها درغیاب ایشان با همکاری سایرکارکنان.

۱۱- حضورفعال درمدرسه قبل ازآغازبه کارروزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی وپرورشی درجریان است وخارج شدن ازآن پس از خروج تمامی دانش آموزان ازمدرسه مطابق با ضوابط.

۱۲- همکاری دربرنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط (گروه های آموزشی وشوراهای مدرسه،انجمن اولیاءومربیان،شورای معلمان وشورای دانش آموزی و...)وزمینه سازی برای حضورفعال اعضاء ونیزنگهداری سوابق وصورت جلسات مربوط.

۱۳- همکاری با مدیر درآماده سازی فضاوتجهیزات قبل ازآغاز سال تحصیلی وهمچنین برنامه ریزی ونظارت برتجهیز،توسعه وحفظ ونگهداری اموال،فضاها وتجهیزات آموزشی وپرورشی.

۱۴- برنامه ریزی،ثبت نام وسازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط ومقررات مربوط.

۱۵- تهیه وتنظیم دفاتررسمی مدرسه ومدارک پرسنلی کارکنان برابرمقررات ودرزمان مقرر.

۱۶- اطلاع رسانی واجرای بخشتامه ها،دستورالعملها،آیین نامه ها،شیوه نامه هاو...ارجاعی ازسوی مدیردرچارچوب وظایف محوله.

۱۷- تهیه وتنظیم گزارشهای لازم درخصوص فعالیتهای مدرسه با همکاری ومشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

۱۸- تحویل اسنادودفاترامتحانات وصورت اموال ووسایل مدرسه درصورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

۱۹- پاسخگویی واطلاع رسانی به موقع به والدین،دانش آموزان،کارکنان وسایرمراجعین برابرضوابط ومقررات.

۲۰- انجام کلیه امورمربوط به کاربا سامانه های الکترونیکی(سیستم بکفا،سیستم انتخاب واحدوثبت نام دانش آموزان سالی واحدی و...)

۲۱- انجام سایرامورارجاعی مربوط درصورت لزوم.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 1:0  توسط سركاري